Cine sunt și ce fac?

Sunt Mihaela Enea și împreună cu alte două persoane care au trăit experiența Uganda, Africa, Florin, care este și fratele meu și Elena, ne dorim să ne deschidem un ONG prin care să îi susținem pe copiii de la orfelinatul la care mergem de 2 ani de zile și în continuare te invit să citești mai multe detalii despre povestea noastră.

Dacă preferi să asculți articolul, apasă aici: https://fb.watch/1WkVeh8BV1/

English version below
Mulți dintre noi am crescut cu niște părinți/bunici care ne asigurau mâncarea și un acoperiș deasupra capului. Părinți/bunici care ne-au susținut până am terminat liceul, iar pe unii dintre noi, cum e și cazul meu, până am terminat facultatea. Și deși nu trăim în cea mai bogată țară, avem totuși anumite lucruri pe care alții nu le au: apă din ”perete”, luxul de a ne putea păstra părul în cap, învățământ gratuit, alocație, luxul de a putea ieși din țară când vrem, uneori doar cu buletinul, luxul de a fuma liniștiți pe stradă, prețuri stabile. Lista ar putea continua, dar mă opresc aici. 

În martie 2019 și ianuarie 2020, am fost în Uganda, Africa, timp de 2 luni. Scopul a fost de a vedea care sunt provocările pe care le întâmpină oamenii de acolo pentru a vedea cum vom putea susține în viitor. Am realizat activități recreative și de educație non-formală în diferite sate din Uganda, iar în tot timpul ăsta am stat la un orfelinat unde sunt peste 60 de copii și acolo mi-a rămas sufletul. Mi-am dat seama ca este nevoie de o susținere continuă pentru copiii de acolo. Copii care locuiesc într-un orfelinat. Copii care nu au, fie unul din părinți, fie pe nici unul. Copii care dacă ar fi rămas cu unchiul sau mătușa, cum se obișnuiește acolo, ar fi mâncat din ani în paști și ar fi fost folosiți ca forță de muncă și câteodată, mai ales fetele, ca obiecte sexuale. Copii care nu știu ce înseamnă o îmbrățișare, un zâmbet cald, atenție specială, grijă. 

Noi putem să le oferim ceva din puținul nostru. Noi putem fi părinții/bunicii lor care le asigură mâncarea și o lună, două pe an, eu să fiu mesagerul care le asigură și atenție specială, grijă, îmbrățișări, pupici și încet încet, educație non-formală. 

Ce vă propun?
Ideea ar fi să reușim să trimitem în fiecare lună bani pentru mâncare și pentru a plăti angajații de acolo. Mâncarea ar ajunge undeva la 2 milioane de șilingi la ei, adică undeva la 460 de euro iar angajații ar ajunge undeva la 250 de euro, deci un total de vreo 700 de euro, adică, 3500 de lei, lunar. Putem face asta. Ca și perioadă, mă gândesc să fie pe cel puțin un an de zile, după care, vom vedea cum mai merg lucrurile. Ca idee, orice ban care va fi în plus, va fi folosit pentru alte necesități ale copiilor (visul meu e să reușesc să le iau prosoape) și câteodată, pentru promovare, dacă vom avea luxul ăsta. 

Mâncarea am calculat-o în ideea de a avea meniu diversificat. La momentul de față, ei mânâncă în fiecare zi un fel de mămăligă cu fasole și câteodată, orez, piure de banane sau cartofi, dar deja astea sunt figuri. 

De ce angajații? Pentru că practic ei sunt cei care îi ajută să se dezvolte și dacă sunt angajați, nu mai sunt copiii folosiți ca forță de muncă. Acum, în timpul pandemiei, nu au mai reușit să îi plătească și evident că oamenii au plecat pentru că aveau și ei familii de hrănit.

Ce angajați au:
– doi bucătari
– doi paznici – care au grijă și de vaci și de bananieri. 
– un om pentru îngrijirea curții – flori, iarbă, curte exterioară, etc.
– un om care are grijă de plantația de matoke (bananierii) și cu care reușesc ca în fiecare duminică să hrănească copiii cu altceva.
– o doamnă care are grijă de copii, în principal de cei mici (1 – 6 ani) care au nevoie să fie schimbați, hrăniți, etc. și care practic se asigură că au copiii hainele spălate, că se spală și altele asemenea. (sunt undeva la 60 de copii)
– trainerița – copiii sunt foarte buni la dans și maicile investesc în asta pentru că pot primi burse școlare dacă sunt talentați. Plus că, merg la spectacole și mai câștigă diferite chestii. De exemplu, vacile de care au grijă paznicii (3 la număr), sunt câștigate la concursuri. 

Au grădină în care plantează fasole, porumb, roșii, ceapă și cam toți angajații ajută pe partea asta. Câteodată, ajută și copiii.

De ce zic eu că e bine să îi susținem în felul ăsta? Mno. Piramida lui Maslow. Ca să se poată gândi la alte oportunități de dezvoltare, mai întâi trebuie să mânânce. Atâta timp cât grija ta cea de toate zilele e să faci rost de bani pentru mâncare pentru 60, 70 de ființe umane, n-ai cum să te gândești la ce mai poți face ca să produci mai mult. Și am încredere că încet încet, de la peștele ăsta pe care îl dăm, vor învăța să facă undițe și noi vom fi acolo. 

Maicile de acolo, chiar și așa, cu gândirea asta zilnică la mâncare tot reușesc să aibă o perspectivă de dezvoltare. De exemplu, de câteva luni au început să contruiască o școală în sat pentru a avea un venit constant și pentru a nu mai fi nevoie să plătească milioane de shilingi pe trimestru pentru copiii de la orfelinat pe taxele de școlarizare. Plus că, investesc în copii pe partea de talente pentru că în Uganda, copiii talentați pot primi burse școlare la cele mai bune licee. 

Își doresc să poată deschide acolo atelier de croitorie și mai au și alte planuri mari de auto-susținere, însă atunci când banii se duc pe nevoile de bază, durează până să ajungă acolo. 

Și eu chiar cred că dacă noi îi susținem pe partea asta, de mâncare lunară și angajați, ei se vor putea dezvolta mult mai repede.

Ce ai tu de câștigat? Poveștile pe care le voi scrie eu constant (voi face tot posibilul să fac și varianta audio, pentru cei care preferă varianta asta) și bineînțeles, satisfacția că un copil din celălalt capăt al lumii mănâncă astăzi datorită ție, dar și că pui bazele unei școli. 

Voi face tot ce îmi stă în putință să îți demonstrez pe ce se duc banii pe care îi oferi. Rapoarte din 3 în 3 luni, ca să reușești să ai o perspectivă de ansamblu – câți bani intră, câți ies, un status. Și sunt available pentru orice fel de întrebări.

Totodată, voi trimite tot felul de poze și filmulețe pentru a reuși să te conectezi și tu un pic cu realitatea de acolo și să vezi unde se duce ceea ce oferi și mai ales, la cine. 

Dacă rezonezi cu ideea mea, te invit să donezi lunar o anumită sumă, care consideri ca este ok pentru tine și nu presupune un efort. (https://www.patreon.com/mihaelaenea) Ce e puțin pentru tine, pentru altcineva e mult și acest puțin crește cât ai vedea cu ochii atunci când suntem mai mulți care dăm din puținul nostru.

De exemplu, eu am 3 conturi de Patreon pe care le susțin și alte 2 pe alte platforme și mi se ia în fiecare lună din cont suma respectivă și nici nu o simt. N-ai nici un efort de făcut. Te înscrii ca ”patron”, (wink wink) și asta-i treaba 😀

P.S1: ca idee de costuri, vă las aici mesaj direct de acolo:
”Mihaela wange, this is what I can say, if their to eat rice, 50kg of rice costs 150000sh. With rice they eat 10kg per day. Meat 1kg costs 13000×7=91000. Coz they eat 7kg. Irish potatoes a big sack cost 200000sh. They can eat the sack with in 3 days, sugar 50kg costs 150000, this can take one month. Cooking oil 20liters can lasts for 3weeks.and it cost 100000sh. Wheat flour 12 packets costs 600000sh. This can take 2weeks. If you add tomatoes, onions, and mixtures, you can take 50000 per week. So if you add it’s some how expensive.”

P.S2: Pentru că știu că o entitate juridică e mult mai credibilă, dar mai ales, pentru că avem planuri mari, împreună cu Florin Enea și Elena Câmpean, doi dintre tinerii care au trăit și ei experiența Ugandei, vom deschide un ONG. Sperăm noi, până la finalul anului, însă e un proces care durează un pic și până atunci, mă voi folosi doar de numele meu. Te țin la curent! 😀
––-
Many of us grew up with parents/grandparents who provided us with food and a roof over our heads. Parents/grandparents who supported us until we finished high school, and some of us, as in my case, until we finished college. And although we do not live in the richest country, we still have certain things that others do not have: water from the „wall”, the luxury of being able to keep our hair in our heads, free education, allowance, the luxury of being able to leave the country whenever we want, sometimes only with the ID, the luxury of smoking on the street, stable prices. The list could go on, but I’ll stop here.

After visiting Uganda, Africa twice (and I hope many more will come) to the same place, I realized that there is a need for ongoing support for the children there. Children living in an orphanage. Children who do not have either one parent or none. Children who, if they had stayed with their uncle or aunt, as is customary there, they would rarely eat and would have been used as labor and sometimes, especially girls, as sexual objects. Children who do not know what a hug, a warm smile, special attention, care, means. 

We can be their parents/grandparents who provide them with food and for a month, two a year, I can be the messenger who provides them special attention, care, hugs, kisses and slowly, non-formal education.

What do I propose to you?
The idea would be to be able to send money every month for food and to pay the employees there. The food would reach somewhere around 2 million shillings, that is somewhere around 460 euros and the employees would reach somewhere around 250 euros, so a total of about 700 euros. We can do that. As a period, I think it will be for at least a year, after which, we will see how things go. As an idea, any money that will be extra, will be used for other children’s needs (my dream is to be able to get towels) and sometimes, for promotion, if we have this luxury.

I calculated the food with the idea of having a diversified menu. Nowadays, they eat a kind of bean polenta and sometimes rice, banana puree or potatoes, but these are already luxury.

Why employees? Because basically they are the ones who help them develop and if they have employees, they are no longer use the children as labor. Now, during the pandemic, they failed to pay them and obviously people left because they also had families to feed.

What employees have:
– Two cooks
– two guards – who also take care of cows and banana trees.
– a man for the care of the yard – flowers, grass, outdoor yard, etc.
– a man who takes care of the matoke plantation (banana growers) and with whom they manage to feed the children something else every Sunday.
– a lady who takes care of children, mainly the little ones (1-6 years old) who need to be changed, fed, etc. and who practically makes sure that the children have their clothes washed, that they wash and so on. (there are about 60 children)
– the trainer – the children are very good at dancing and the mothers invest in it because they can receive school scholarships if they are talented. Plus, they go to shows and win different things. For example, the cows that the guards take care of (3 in number) are won in competitions.

They have a garden where they plant beans, corn, tomatoes, onions and almost all employees help on this side. Sometimes, children too.

Why do I say it’s good to support them like that? Because, in order to think of other development opportunities, you must first eat. As long as your everyday concern is how to get money for food for 60, 70 human beings, you can’t think of anything else you can do to produce more. And I trust that little by little, from this fish we give, they will learn to make fishing rods and we will be there.

The mothers there, even so, with this daily thinking about food, still manage to have a developmental perspective. For example, for several months now, they have been building a school in the village to earn a steady income and to avoid having to pay millions of shillings a quarter for orphanage children on tuition fees. Plus, I invest in talented children because in Uganda, talented children can get scholarships to the best high schools.

They want to be able to open a tailoring workshop there and they have other big self-support plans, but when the money goes to basic needs, it takes time to get there.

And I really believe that if we support them on this side of monthly food and employees, they will be able to grow much faster.

What do you have to gain? The stories that I will write constantly (I will do my best to make the audio version, for those who prefer this version) and of course, the satisfaction that a child from the other side of the world eats today thanks to you, but also that you lay the foundations of a school .

I will do my best to show you where the money you offer is going. Reports every 3 months, to be able to have an overview – how much money goes in, how much goes out, a status. And they are available for any kind of questions.

At the same time, I will send all kinds of pictures and videos to be able to connect a little with the reality there and see where what you offer goes and especially, to whom.

If you resonate with my idea, I invite you to donate a certain amount each month, which you think is ok for you and does not require effort. What is little for you, for someone else is a lot and this little increases as you can see with our eyes when there are more of us who give of our little.

For example, I have 3 Patreon accounts that I support and another 2 on other platforms and my respective amount is taken from my account every month and I don’t even feel it. You have no effort to make. You sign up as a „boss” (wink wink) and that’s it: D

P.S1: as a cost idea, I leave you here message directly from there:
”Mihaela wange, this is what I can say, if their to eat rice, 50kg of rice costs 150000sh. With rice they eat 10kg per day. Meat 1kg costs 13000 × 7 = 91000. Coz they eat 7kg. Irish potatoes a big sack cost 200000sh. They can eat the sack with in 3 days, sugar 50kg costs 150000, this can take one month. Cooking oil 20liters can last for 3weeks.and it cost 100000sh. Wheat flour 12 packets costs 600000sh. This can take 2weeks. If you add tomatoes, onions, and mixtures, you can take 50000 per week. So if you add it’s some how expensive.”

P.S2: Because I know that a legal entity is much more credible, but especially because we have big plans, together with Florin Enea and Elena Câmpean, two of the young people who also lived the experience of Uganda, we will open an NGO. Hopefully, by the end of the year, but it’s a process that takes a while and until then, I’ll just use my name. I will let you know! 😀

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s